Algemene voorwaarden psychomotorische therapie

Algemene voorwaarden psychomotorische therapie (PMT); alle afspraken op een rijtje.

Betalingsvoorwaarden

Voor de actuele tarieven kijkt u op de tarieven-pagina. 
Ook de intake/kennismaking geldt als behandeling.
Afspraken dienen 24 uur (tijdens werkdagen) van tevoren afgezegd te worden: dit is kosteloos. Indien dit niet gebeurt, wordt 100% van het tarief van het consult in rekening gebracht.

Indien er onenigheid ontstaat met betrekking tot het tijdstip van de geplande behandeling is het aan de cliënt, door middel van de door de (therapeut ingevulde) afsprakenkaart, om zijn gelijk aan te tonen.
Op verzoek van de cliënt kan de therapeut de afspraak op een afsprakenkaart noteren.
Facturen worden, indien mogelijk, via de mail verstuurd (naar het door u opgegeven mailadres).

Betalingstermijn voor facturen is binnen 30 dagen na factuurdatum.
Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de haptotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen.
Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de cliënt.

Behandeling

Een behandeling duurt ongeveer 45 minuten.

In principe staan de eerste drie sessies in het teken van de intake. Na deze drie sessies vindt een evaluatie plaats waarin behandeldoelen worden geformuleerd en verdere afspraken worden gemaakt.
Na deze evaluatie en bij beëindiging van de therapie informeer ik doorgaans de huisarts en/of verwijzer.

Tijdens een sessie werk ik door middel van gesprekken en oefeningen.

Overleg met derden

Alles wat er gebeurt en de informatie die je geeft tijdens een sessie is vertrouwelijk en wordt niet met derden besproken.

Soms kan het, in het kader van je behandeling, echter wenselijk zijn overleg te plegen met derden (bv je huisarts of medebehandelaar).

Dit overleg met derden gebeurt uitsluitend in overleg met jou en met jouw schriftelijke toestemming.

Privacy reglement

De therapeut is wettelijk verplicht tot dossiervoering (Wet op de Persoonsgegevens). Dossiervoering is ook nodig om de voortgang van het proces te kunnen bewaken.

In het dossier worden de volgende zaken opgenomen: basisgegevens (naam, adres, enz), verslag van de intake, achtergrond informatie, sessieverslagen, reden van uitschrijving, de resultaten van de behandeling, eventueel verleende toestemming voor overleg met derden.

Het dossier is en blijft eigendom van de therapeut. Twintig jaar na afronding van het therapeutische proces met de cliënt wordt het dossier vernietigd.

U hebt het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Hiervoor dient u een schriftelijk verzoek in te dienen. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelend therapeut verzoeken deze te wijzigen.

Teneinde de therapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoger peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het onder meer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem).
Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt kunt u dat schriftelijk aan mij mededelen. Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend.

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk kenbaar maken.

Klachtenregeling

Bij een klacht wendt de klager zich bij voorkeur tot de betreffende therapeut.

De klacht wordt in een persoonlijk gesprek besproken en er wordt geprobeerd tot een oplossing te komen. Indien dat niet het gewenste effect heeft, kan de klager de klacht schriftelijk richten aan de klachtencommissie van de NFG. De klachtencommissie bemiddelt, stelt eventueel een onderzoek in en doet een aanbeveling.

Mochten er vragen en/of onduidelijkheden zijn over deze voorwaarden kunt u contact met mij opnemen.

Meer informatie als je niet tevreden bent over de betreffende therapeut kan je vinden via de volgende link:  https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html